جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتعرضطولوزننوع ورقتخلیهطول*عرضچشمهاستانداردستوننوعارسال به سبد خریدhf:att:pa_fountainhf:att:pa_sheet-weighthf:att:pa_sotoon
رابیتس 300 گرم6,420 تومان
3300-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 330 گرم7,000 تومان
3330-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 380 گرم7,300 تومان
3380-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه7,820 تومان
3400-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 390 گرم ایران اصل انبار کارخانه7,820 تومان
3390-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران7,850 تومان
3400-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 390 گرم ایران اصل انبار تهران7,850 تومان
3390-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 590 گرم مسعود اصل انبار کارخانه8,220 تومان
3590-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 590 گرم ایران اصل انبار کارخانه8,220 تومان
3590-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 590 گرم مسعود اصل انبار تهران8,250 تومان
3590-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 590 گرم ایران اصل انبار تهران8,250 تومان
3590-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 720 گرم مسعود اصل انبار کارخانه8,820 تومان
3720-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 720 گرم مسعود اصل انبار تهران8,850 تومان
3720-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 770 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,020 تومان
3770-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 750 گرم9,020 تومان
3750-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 770 گرم مسعود اصل انبار تهران9,050 تومان
3770-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 770 گرم9,080 تومان
3770-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 550 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,120 تومان
3550-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 800 گرم9,120 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 810 گرم9,140 تومان
3830-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 550 گرم ایران اصل انبار تهران9,150 تومان
3550-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 825 گرم9,170 تومان
3840-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 830 گرم9,200 تومان
3830-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,220 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 490 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,220 تومان
3490-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران9,250 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 490 گرم ایران اصل انبار تهران9,250 تومان
3490-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,520 تومان
3670-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 680 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,520 تومان
2680-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 860 گرم9,520 تومان
3870-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار تهران9,550 تومان
3670-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 680 گرم مسعود اصل انبار تهران9,550 تومان
2680-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,620 تومان
2710-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار تهران9,650 تومان
2710-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,720 تومان
3710-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 710 گرم مسعود اصل انبار تهران9,750 تومان
3710-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,820 تومان
3870-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,820 تومان
2870-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار تهران9,850 تومان
3870-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار تهران9,850 تومان
2870-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,920 تومان
3900-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار تهران9,950 تومان
3900-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 890 گرم ایران اصل انبار کارخانه10,020 تومان
2890-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 890 گرم ایران اصل انبار تهران10,050 تومان
2890-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 910 گرم ایران اصل انبار کارخانه10,120 تومان
2910-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 910 گرم ایران اصل انبار تهران10,150 تومان
2910-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 730 گرم ایران اصل انبار کارخانه10,220 تومان
3730-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 730 گرم ایران اصل انبار تهران10,250 تومان
3730-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار کارخانه10,420 تومان
2950-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار تهران10,450 تومان
2950-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 770 گرم مسعود اصل انبار کارخانه10,520 تومان
3770-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 770 گرم مسعود اصل انبار تهران10,550 تومان
3770-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 940 گرم10,610 تومان
3940-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 830 گرم ایران اصل انبار کارخانه10,920 تومان
3830-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 830 گرم ایران اصل انبار تهران10,950 تومان
3830-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار کارخانه11,020 تومان
3900-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران11,050 تومان
3900-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 930 گرم مسعود اصل انبار کارخانه11,120 تومان
3930-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 930 گرم مسعود اصل انبار تهران11,150 تومان
3930-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار کارخانه11,220 تومان
3950-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 950 گرم مسعود اصل انبار تهران11,250 تومان
3950-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار کارخانه11,420 تومان
31020-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران11,450 تومان
31020-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1030 گرم ایران اصل انبار کارخانه11,520 تومان
31050-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1030 گرم ایران اصل انبار تهران11,550 تومان
31050-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار کارخانه11,820 تومان
31080-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1080 گرم مسعود اصل انبار تهران11,850 تومان
31080-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار کارخانه11,920 تومان
3112013
رابیتس 1100 گرم ایران اصل انبار کارخانه11,920 تومان
31100-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1120 گرم مسعود اصل انبار تهران11,950 تومان
3112013
رابیتس 1100 گرم ایران اصل انبار تهران11,950 تومان
31100-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1170 گرم ایران اصل انبار کارخانه12,720 تومان
31160-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1170 گرم ایران اصل انبار تهران12,750 تومان
31160-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار کارخانه13,920 تومان
31300-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1300 گرم مسعود اصل انبار تهران13,950 تومان
31300-%da%af%d8%b1%d9%8513

توضیحات بیشتر

در سایت فروشگاهی آهن تخفیف امکان خرید و فروش رابیتس گالوانیزه وجود دارد. این مرکز در نظر دارد تا با عرضه آنلاین مرغوب ترین محصولات آهن، راه های دسترسی مشتریان به بهترین جنس رابیتس تولیده شده در ایران را هموار سازد. امروزه ایران توانسته یکی از تولید کنندگان رابیتس گالوانیزه با کیفیت باشد.

خرید رابیتس

رابیتس از جمله مصالح ساختمانی بوده که به صورت ورق های نازکی گالوانیزه تولید شده اند. امروزه به دلیل کاربری فراوانی که در قسمت های مختلف ساختمان از این محصول انجام گرفته است، خرید و فروش آن به صورت آنلاین رونق خوبی دارد. بدون شک در عصر حاضر با توجه به گسترش وب در هر نقطه، خرید آنلاین مصالح ساختمانی راحت ترین روش به حساب می آید. برای خرید انواع رابیتس، هر شخصی این امکان را داشته تا تنها با مراجعه به سایت فروشگاهی آهن تخفیف با انواع این محصول آشنا شده، مصالح مورد نظر خود را انتخاب کرده و قیمت محصول را در وزن های مختلف از کارگزاران سایت درخواست نماید و تنها طی تماسی تلفنی و یا درج مشخصات فردی در قسمت خرید کالا، در کمترین زمان ممکن بهترین و مرغوب ترین محصول را درب منزل و یا محل موردنظر خود تحویل بگیرد.

 

خرید رابیتس

 

فروش رابیتس به چه صورت است؟

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در طرح های ساختمانی و مدرن شدن هر چه بیشتر مصالح به کار رفته در ساختمان، امروزه این محصول در سطوحی از ساختمان به منظور گستردگی و مهیا ساختن بستر برای ایجاد و تاسیسات برقی به کار رفته و طرفداران زیادی را به سمت خود جذب نموده است. رونق گرفتن بازار خرید و فروش رابیتس به دلیل ایجاد بستری مقاوم و گسترده در سقف های کاذب و دیوار ها می باشد و از ترک خوردگی و فاصله افتادن در میان آنها جلوگیری به عمل می آورد. از این رو، با استقبال شدید ابنیه سازان و پیمانکاران و همچنین اکثر مردم برای استفاده از آن برای ساخت نما و دکوراسیون آشپزخانه، ایجاد نور مخفی در سالن ها، ترمیم ترک های به وجود آمده در ساختمان، گچبری، گچکاری و... روبرو شده است. سایت فروشگاهی آهن تخفیف به منظور رفاه حال مشتریان شرایطی آنلاین را برای مصرف کنندگان به وجود آورده تا در ساعتی از شبانه روز به صورت اینترنتی و یا به صورت تماس تلفنی طیف گسترده ای از این محصول را به فروش برساند.

رابیتس ایران

در سال های اخیر ایران توانسته دارنده ی برجسته ترین واحدهای تولید کننده ورق های گالوانیزه به منظور ساخت انواع رابیتس باشد. در این میان رابیتس ایران از جمله مشهورترین نمونه های این واحد بوده که توانسته در پیش برد کارهای عمرانی در ایران برگ زرینی را به افتخارات خود اختصاص دهد. سایت ما به عنوان بزرگترین و مجهزترین نماینده فروش این محصول مفتخر است که بتواند بهترین و با کیفیت ترین مصالح ساختمانی را در اختیار کاربران گرامی قرار دهد. این شرکت برجسته سالانه با تولید هزاران تن ورق های گالوانیزه این توانایی را دارد تا مشتریان زیادی را راضی نگه داشته و نیازمندی آنها را برطرف نماید. سایت آهن تخفیف خرید و فروش محصولات شرکت بزرگ رابیتس ایران را به صورت آنلاین در اختیار متقاضیان گرامی قرار داده و کیفیت محصول خود را تضمین می نماید.

 

رابیتس

قیمت رابیتس

اگر چه ساختمان سازان و پیمانکاران همیشه به دنبال کیفیت مصالح ساختمانی هستند اما بحث قیمت رابیتس یک موضوع جدا نشدنی از کیفیت محصولات می باشد. از این رو شرکت ایران در نظر گرفته ضمن تولید با کیفیت ترین و مرغوب ترین محصولات گالوانیزه، با کاستن سهم سود خود قیمت مصالح ساختمانی تولید شده از واحد تولیدی ایران را در پایین ترین قیمت سطح بازار در اختیار کاربران و مشتریان خود قرار دهد.

رابیتس مسعود

آهن تخفیف این افتخار را کسب کرده تا عرضه کننده بهترین و معروف ترین مصالح ساختمانی ساخته شده از ورق های گالوانیزه باشد. در این میان رابیتس مسعود بسیار خوش درخشیده و با داشتن مرغوبیت و کیفیت و همچنین تنوع بالا در طرح پذیری مورد محبوبیت بسیاری از مهندسین و پیمانکاران قرار گرفته است. سازندگان این محصول در نظر داشته سبک ترین و انعطاف پذیر ترین ورق های گالوانیزه را در بالاترین کیفیت به کار بسته تا گوی میدان را از رقیبان خود گرفته و یکی از برترین تولید کننده گان مصالح ساختمانی ساخته شده از ورق های گالوانیزه در ایران باشد.

 

قیمت رابیتس

خرید اینترنتی رابیتس

با توجه به استقبال کاربران از خریدهای اینترنتی، امروزه بیشتر افراد سعی می کنند به دور از هر گونه دغدغه و مشغله ی کاری در وقت خود صرفه جویی کرده و خرید مصالح موردنیاز خود را به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام دهند. به همین خاطر سایت فروشگاهی ما به منظور رفاه حال مشتریان، عرضه ی با کیفیت ترین و مرغوبترین رابیتس را بر عهده گرفته و تضمین کننده ی کیفیت آن می باشد. لذا برای خرید اینترنتی مصالح ساختمانی، می توانید تنها با چند کلیک ساده وارد بازار خرید و فروش این سایت شوید؛ سپس ضمن مشاهده کردن از نمونه های مختلف و کاربری آنها در قسمت های مختلف ساختمان، این امکان برایتان فراهم بوده تا قیمت هر نمونه را از عاملین فروش رابیتس درخواست نموده و ضمن رضایت از کیفیت محصول، خرید خود را به ثبت برسانید. در خرید اینترنتی این شرایط وجود داشته تا در کمترین زمان ممکن بدون خروج از کارگاه و یا منزل بدون صرف وقت و هیچ هزینه ی اضافی، محصول درخواست شده را بدون دخالت هیچ واسطه گری در پایین ترین قیمت بازار به دست آورید.

3 رتبه برتر