جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتعرضطولوزننوع ورقتخلیهطول*عرضچشمهاستانداردستوننوعارسال به سبد خریدhf:att:pa_fountainhf:att:pa_sheet-weighthf:att:pa_sotoon
رابیتس 300 گرم5,910 تومان
3300-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 330 گرم5,930 تومان
3330-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 380 گرم5,960 تومان
3380-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار کارخانه6,560 تومان
3400-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه6,580 تومان
3400-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 400 گرم مسعود اصل انبار تهران6,610 تومان
3400-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 400 گرم ایران اصل انبار تهران6,610 تومان
3400-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 480 گرم6,660 تومان
3480-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار کارخانه6,680 تومان
3440-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 440 گرم مسعود اصل انبار تهران6,710 تومان
3440-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 500 گرم7,160 تومان
3500-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 550 گرم7,210 تومان
3550-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 580 گرم7,260 تومان
3580-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار کارخانه7,280 تومان
3600-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 600 گرم مسعود اصل انبار تهران7,310 تومان
3600-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 590 گرم ایران اصل انبار کارخانه7,380 تومان
3590-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 590 گرم ایران اصل انبار تهران7,410 تومان
3590-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 660 گرم مسعود اصل انبار کارخانه7,480 تومان
3660-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 660 گرم مسعود اصل انبار تهران7,510 تومان
3660-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 460 گرم مسعود اصل انبار کارخانه7,880 تومان
3460-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 460 گرم مسعود اصل انبار تهران7,910 تومان
3460-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 520 گرم ایران اصل انبار کارخانه7,980 تومان
3520-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار کارخانه7,980 تومان
3520-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 520 گرم ایران اصل انبار تهران8,010 تومان
3520-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 520 گرم مسعود اصل انبار تهران8,010 تومان
3520-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار کارخانه8,280 تومان
3670-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 750 گرم مسعود اصل انبار کارخانه8,280 تومان
3750-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 670 گرم ایران اصل انبار تهران8,310 تومان
3670-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 750 گرم مسعود اصل انبار تهران8,310 تومان
3750-%da%af%d8%b1%d9%859
رابیتس 570 گرم مسعود اصل انبار کارخانه8,380 تومان
3570-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 570 گرم مسعود اصل انبار تهران8,410 تومان
3570-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار کارخانه8,580 تومان
3870-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 730 گرم مسعود اصل انبار کارخانه8,580 تومان
3730-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 870 گرم ایران اصل انبار تهران8,610 تومان
3870-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 730 گرم مسعود اصل انبار تهران8,610 تومان
3730-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 750 گرم8,650 تومان
3750-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 770 گرم8,700 تومان
3770-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم8,730 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 810 گرم8,770 تومان
3810-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 825 گرم8,800 تومان
3825-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 830 گرم8,820 تومان
3830-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 845 گرم8,840 تومان
3845-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 860 گرم8,880 تومان
3860-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 930 گرم ایران اصل انبار کارخانه8,880 تومان
3930-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 760 گرم مسعود اصل انبار کارخانه8,880 تومان
3760-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار کارخانه8,880 تومان
2800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 880 گرم8,900 تومان
3880-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 760 گرم مسعود اصل انبار تهران8,910 تومان
3760-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 930 گرم ایران اصل انبار تهران8,910 تومان
3930-%da%af%d8%b1%d9%8511
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران8,910 تومان
2800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم9,000 تومان
3900-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,080 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,080 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,080 تومان
2960-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم ایران اصل انبار تهران9,110 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 800 گرم مسعود اصل انبار تهران9,110 تومان
3800-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم مسعود اصل انبار تهران9,110 تومان
2900-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 930 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,230 تومان
2960-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 930 گرم مسعود اصل انبار تهران9,260 تومان
2930-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 820 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,280 تومان
3820-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 820 گرم مسعود اصل انبار تهران9,310 تومان
3820-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 960 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,380 تومان
2960-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 960 گرم مسعود اصل انبار تهران9,410 تومان
2960-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 860 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,680 تومان
3860-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 860 گرم مسعود اصل انبار تهران9,710 تومان
3860-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار کارخانه9,880 تومان
21020-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران9,910 تومان
21020-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار کارخانه9,980 تومان
3900-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 900 گرم ایران اصل انبار تهران10,010 تومان
3900-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار کارخانه10,080 تومان
21060-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار تهران10,110 تومان
21060-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار کارخانه10,280 تومان
31020-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1020 گرم مسعود اصل انبار تهران10,310 تومان
31020-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار کارخانه10,480 تومان
31060-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1060 گرم مسعود اصل انبار تهران10,510 تومان
31060-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1090 گرم ایران اصل انبار کارخانه10,580 تومان
31090-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1090 گرم ایران اصل انبار تهران10,610 تومان
31090-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1130 گرم مسعود اصل انبار کارخانه10,780 تومان
31130-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1130 گرم مسعود اصل انبار تهران10,810 تومان
31130-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1170 گرم ایران اصل انبار کارخانه10,880 تومان
31170-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1170 گرم ایران اصل انبار تهران10,910 تومان
31170-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1320 گرم ایران اصل انبار کارخانه12,380 تومان
31320-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1320 گرم مسعود اصل انبار کارخانه12,380 تومان
31320-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1320 گرم ایران اصل انبار تهران12,410 تومان
31320-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1320 گرم مسعود اصل انبار تهران12,610 تومان
31320-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار کارخانه13,080 تومان
31400-%da%af%d8%b1%d9%8513
رابیتس 1400 گرم مسعود اصل انبار تهران13,110 تومان
31400-%da%af%d8%b1%d9%8513

توضیحات بیشتر

در سایت فروشگاهی آهن تخفیف امکان خرید و فروش رابیتس گالوانیزه وجود دارد. این مرکز در نظر دارد تا با عرضه آنلاین مرغوب ترین محصولات آهن، راه های دسترسی مشتریان به بهترین جنس رابیتس تولیده شده در ایران را هموار سازد. امروزه ایران توانسته یکی از تولید کنندگان رابیتس گالوانیزه با کیفیت باشد.

خرید رابیتس

رابیتس از جمله مصالح ساختمانی بوده که به صورت ورق های نازکی گالوانیزه تولید شده اند. امروزه به دلیل کاربری فراوانی که در قسمت های مختلف ساختمان از این محصول انجام گرفته است، خرید و فروش آن به صورت آنلاین رونق خوبی دارد. بدون شک در عصر حاضر با توجه به گسترش وب در هر نقطه، خرید آنلاین مصالح ساختمانی راحت ترین روش به حساب می آید. برای خرید انواع رابیتس، هر شخصی این امکان را داشته تا تنها با مراجعه به سایت فروشگاهی آهن تخفیف با انواع این محصول آشنا شده، مصالح مورد نظر خود را انتخاب کرده و قیمت محصول را در وزن های مختلف از کارگزاران سایت درخواست نماید و تنها طی تماسی تلفنی و یا درج مشخصات فردی در قسمت خرید کالا، در کمترین زمان ممکن بهترین و مرغوب ترین محصول را درب منزل و یا محل موردنظر خود تحویل بگیرد.

 

خرید رابیتس

 

فروش رابیتس به چه صورت است؟

با توجه به پیشرفت تکنولوژی در طرح های ساختمانی و مدرن شدن هر چه بیشتر مصالح به کار رفته در ساختمان، امروزه این محصول در سطوحی از ساختمان به منظور گستردگی و مهیا ساختن بستر برای ایجاد و تاسیسات برقی به کار رفته و طرفداران زیادی را به سمت خود جذب نموده است. رونق گرفتن بازار خرید و فروش رابیتس به دلیل ایجاد بستری مقاوم و گسترده در سقف های کاذب و دیوار ها می باشد و از ترک خوردگی و فاصله افتادن در میان آنها جلوگیری به عمل می آورد. از این رو، با استقبال شدید ابنیه سازان و پیمانکاران و همچنین اکثر مردم برای استفاده از آن برای ساخت نما و دکوراسیون آشپزخانه، ایجاد نور مخفی در سالن ها، ترمیم ترک های به وجود آمده در ساختمان، گچبری، گچکاری و... روبرو شده است. سایت فروشگاهی آهن تخفیف به منظور رفاه حال مشتریان شرایطی آنلاین را برای مصرف کنندگان به وجود آورده تا در ساعتی از شبانه روز به صورت اینترنتی و یا به صورت تماس تلفنی طیف گسترده ای از این محصول را به فروش برساند.

رابیتس ایران

در سال های اخیر ایران توانسته دارنده ی برجسته ترین واحدهای تولید کننده ورق های گالوانیزه به منظور ساخت انواع رابیتس باشد. در این میان رابیتس ایران از جمله مشهورترین نمونه های این واحد بوده که توانسته در پیش برد کارهای عمرانی در ایران برگ زرینی را به افتخارات خود اختصاص دهد. سایت ما به عنوان بزرگترین و مجهزترین نماینده فروش این محصول مفتخر است که بتواند بهترین و با کیفیت ترین مصالح ساختمانی را در اختیار کاربران گرامی قرار دهد. این شرکت برجسته سالانه با تولید هزاران تن ورق های گالوانیزه این توانایی را دارد تا مشتریان زیادی را راضی نگه داشته و نیازمندی آنها را برطرف نماید. سایت آهن تخفیف خرید و فروش محصولات شرکت بزرگ رابیتس ایران را به صورت آنلاین در اختیار متقاضیان گرامی قرار داده و کیفیت محصول خود را تضمین می نماید.

 

رابیتس

قیمت رابیتس

اگر چه ساختمان سازان و پیمانکاران همیشه به دنبال کیفیت مصالح ساختمانی هستند اما بحث قیمت رابیتس یک موضوع جدا نشدنی از کیفیت محصولات می باشد. از این رو شرکت ایران در نظر گرفته ضمن تولید با کیفیت ترین و مرغوب ترین محصولات گالوانیزه، با کاستن سهم سود خود قیمت مصالح ساختمانی تولید شده از واحد تولیدی ایران را در پایین ترین قیمت سطح بازار در اختیار کاربران و مشتریان خود قرار دهد.

رابیتس مسعود

آهن تخفیف این افتخار را کسب کرده تا عرضه کننده بهترین و معروف ترین مصالح ساختمانی ساخته شده از ورق های گالوانیزه باشد. در این میان رابیتس مسعود بسیار خوش درخشیده و با داشتن مرغوبیت و کیفیت و همچنین تنوع بالا در طرح پذیری مورد محبوبیت بسیاری از مهندسین و پیمانکاران قرار گرفته است. سازندگان این محصول در نظر داشته سبک ترین و انعطاف پذیر ترین ورق های گالوانیزه را در بالاترین کیفیت به کار بسته تا گوی میدان را از رقیبان خود گرفته و یکی از برترین تولید کننده گان مصالح ساختمانی ساخته شده از ورق های گالوانیزه در ایران باشد.

 

قیمت رابیتس

خرید اینترنتی رابیتس

با توجه به استقبال کاربران از خریدهای اینترنتی، امروزه بیشتر افراد سعی می کنند به دور از هر گونه دغدغه و مشغله ی کاری در وقت خود صرفه جویی کرده و خرید مصالح موردنیاز خود را به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام دهند. به همین خاطر سایت فروشگاهی ما به منظور رفاه حال مشتریان، عرضه ی با کیفیت ترین و مرغوبترین رابیتس را بر عهده گرفته و تضمین کننده ی کیفیت آن می باشد. لذا برای خرید اینترنتی مصالح ساختمانی، می توانید تنها با چند کلیک ساده وارد بازار خرید و فروش این سایت شوید؛ سپس ضمن مشاهده کردن از نمونه های مختلف و کاربری آنها در قسمت های مختلف ساختمان، این امکان برایتان فراهم بوده تا قیمت هر نمونه را از عاملین فروش رابیتس درخواست نموده و ضمن رضایت از کیفیت محصول، خرید خود را به ثبت برسانید. در خرید اینترنتی این شرایط وجود داشته تا در کمترین زمان ممکن بدون خروج از کارگاه و یا منزل بدون صرف وقت و هیچ هزینه ی اضافی، محصول درخواست شده را بدون دخالت هیچ واسطه گری در پایین ترین قیمت بازار به دست آورید.

3 رتبه برتر