جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتضخامتعرضتخلیهارسال به سبد خریدhf:att:pa_thicknesshf:att:pa_height
ورق گالوانیزه تاراز7,890 تومان
0-90-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,150 تومان
1-50-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,290 تومان
1-00-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,290 تومان
1-25-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,300 تومان
1-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,320 تومان
0-90-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,340 تومان
0-80-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,340 تومان
1-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,370 تومان
0-70-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,380 تومان
1-25-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,390 تومان
1-25-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,390 تومان
1-25-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,420 تومان
0-90-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,430 تومان
0-90-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,440 تومان
2-00-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,550 تومان
0-80-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,550 تومان
0-80-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,550 تومان
0-70-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,550 تومان
1-00-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,570 تومان
2-00-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,590 تومان
1-00-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,590 تومان
1-00-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,590 تومان
0-80-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,650 تومان
0-70-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان8,650 تومان
0-70-mm1250-mm
ورق گالوانیزه چین8,820 تومان
0-55-mm1000-mm
ورق گالوانیزه چین8,860 تومان
0-60-mm1000-mm
ورق گالوانیزه چین8,860 تومان
0-60-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,870 تومان
0-60-mm1250-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-58-mm1000-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-58-mm1250-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-68-mm1000-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-68-mm1250-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-78-mm1000-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-78-mm1250-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-88-mm1000-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-88-mm1250-mm
ورق گالوانیزه روی اندود8,900 تومان
0-98-mm1250-mm
ورق گالوانیزه چین8,920 تومان
0-55-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز8,940 تومان
0-60-mm1000-mm
ورق گالوانیزه روی اندود9,000 تومان
0-48-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز9,020 تومان
0-55-mm1000-mm
ورق گالوانیزه روی اندود9,100 تومان
0-48-mm1000-mm
ورق گالوانیزه تاراز9,320 تومان
0-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان9,460 تومان
0-60-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان9,460 تومان
0-60-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز9,510 تومان
0-50-mm1250-mm
ورق گالوانیزه کاشان10,000 تومان
0-50-mm1250-mm
ورق گالوانیزه چین10,080 تومان
0-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه چین10,080 تومان
0-50-mm1250-mm
ورق گالوانیزه تاراز10,380 تومان
0-40-mm1000-mm
ورق گالوانیزه روی اندود10,800 تومان
0-38-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان10,850 تومان
0-50-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان10,900 تومان
0-40-mm1250-mm
ورق گالوانیزه چین10,980 تومان
0-40-mm1000-mm
ورق گالوانیزه کاشان11,000 تومان
0-40-mm1000-mm

جدول قیمت و مشخصات

3 رتبه برتر