جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

عضویت در سایت

جدول قیمت و مشخصات

عنوانقیمتضخامتوزنتخلیهوزن بر طولطول شاخهارسال به سبد خریدhf:att:pa_thicknesshf:att:pa_sheet-weighthf:att:pa_weight-heighthf:att:pa_the-width
پروفیل 10*10 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm3-8-kg0-666-kg6-m
پروفیل 30*20 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm9-4-kg1-583-kg6-m
پروفیل 10*25 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm6-6-kg1-083-kg6-m
پروفیل 10*40 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm9-4-kg1-583-kg6-m
پروفیل 30*50 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm15-kg2-5-kg6-m
پروفیل 60*60 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm22-5-kg3-666-kg6-m
پروفیل 70*70 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm26-3-kg4-333-kg6-m
پروفیل 40*80 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm22-5-kg3-666-kg6-m
پروفیل 90*90 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm33-7-kg5-666-kg6-m
پروفیل 100*100 ضخامت ورق 2 میل6,400 تومان
2-mm37-5-kg6-333-kg6-m
پروفیل 20*20 ضخامت ورق 2 میل6,430 تومان
2-mm7-5-kg1-25-kg6-m
پروفیل 40*40 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm22-5-kg3-8-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%856-m
پروفیل 20*50 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm19-7-kg3-3-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%856-m
پروفیل 30*60 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm25-3-kg4-3-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%856-m
پروفیل 70*70 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm39-4-kg6-6-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%856-m
پروفیل 30*80 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm30-9-kg5-2-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%856-m
پروفیل 90*90 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm50-6-kg8-5-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%856-m
پروفیل 100*100 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm56-2-kg9-4-kg6-m
پروفیل 10*10 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm5-7-kg0-94-kg6-m
پروفیل 30*20 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm14-1-kg2-4-kg6-m
پروفیل 10*25 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm9-9-kg1-7-kg6-m
پروفیل 30*30 ضخامت ورق 3 میل6,450 تومان
3-mm16-9-kg2-9-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%da%af%d8%b1%d9%856-m
پروفیل 10*20 ضخامت ورق 2 میل6,450 تومان
2-mm5-7-kg0-916-kg6-m
پروفیل 20*20 ضخامت ورق 3 میل6,480 تومان
3-mm11-3-kg1-9-kg6-m
پروفیل 10*20 ضخامت ورق 3 میل6,500 تومان
3-mm8-5-kg1-4-kg6-m

توضیحات بیشتر

3 رتبه برتر